Zasady wydawnicze

Czasopismo naukowe online

Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis

Termin nadsyłania materiałów

Zapraszamy do nadsyłania materiałów do dziewiątego numeru SAMAI (za rok 2024) do 31 VIII 2024.

Zgłaszanie artykułów

Autorzy pragnący zgłosić artykuł są proszeni o przysłanie dwóch kopii cyfrowych (w formacie .doc i .rtf) pod adres elektroniczny: samai@uwr.edu.pl

Etyka publikacji

Czasopismo SAMAI postępuje w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE). W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy próba ponownej publikacji wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE.

Uwagi do autorów

Akceptujemy:

  • artykuły o objętości do 20 stron,
  • recenzje do 4 stron,
  • zapowiedzi konferencji naukowych.

Pojedyncza strona jest równoważna 300 słowom lub 1800 znakom ze spacjami.

Artykuł powinien zawierać abstrakt w języku angielskim (do 50 słów).

Preferowanymi językami publikacji są języki polski i angielski.

Główny tekst

Artykuł powinien być spisany za pomocą czcionki Times New Roman o rozmiarze 12.

Tytuł powinien być zapisany wersalikami, tytuły dzieł kursywą (przykładowo: FOCJUSZ O DZIEJACH HERODOTA), tytuły podrozdziałów również kursywą.

Cały tekst zapisany z interlinią 1,5 oraz wyjustowany.

Wszystkie nazwy osobowe i miejscowe powinny być zapisane według oryginalnej transkrypcji, poza nazwami posiadającymi konwencjonalny odpowiednik w języku polskim (przykładowo: Owidiusz – nie Ovidius; Filip – nie Philippos). Pozostałe imiona i nazwy własne powinny być podawane w wersji występującej w źródle antycznym bądź średniowiecznym, z tym że te, które zapisywane są oryginalnie alfabetem innym niż łaciński należy podawać w transkrypcji. Imiona rzymskie występujące w źródłach greckich mogą być – konsekwentnie w całym artykule – albo podawane w transkrypcji, albo w formie zlatynizowanej. Imiona greckie i rzymskie występujące w źródłach powstałych w innych językach niż łacina i greka należy podawać w wersji greckiej bądź łacińskiej, z tym zastrzeżeniem, że imieniu wprowadzonemu w artykule po raz pierwszy powinien towarzyszyć w nawiasie zapis oryginalny, w transkrypcji, na przykład „Aleksander (A-lek-sa-an-dar-ri-is)”.

W przypadku zawarcia cytowań w klasycznych i średniowiecznych językach innych niż język łaciński, prosimy o używanie czcionek True Type. Wszystkim cytatom ze źródeł powinno towarzyszyć tłumaczenie na język polski. Krótkie cytowania powinny być zapisane kursywą, dłuższe passusy należy umieścić w cudzysłowie. Cytaty wewnątrz cytowanych passusów powinny być oznaczone pojedynczym cudzysłowem. Ustalone zwroty (przykładowo Zeitgeist, avant-garde) należy zapisywać kursywą.

Działania antyplagiatowe

SAMAI dokłada wszelkich starań, aby uchronić swoich autorów przed plagiatem, w związku z czym wszystkie nadesłane do SAMAI teksty przed opublikowaniem sprawdzane są programem antyplagiatowym (w latach 2019-2022 był to program antyplagiat.pl).

Polityka archwizacyjna

Wszystkie opublikowane w SAMAI teksty (artykuły, recenzje i inne) są archiwizowane w Bibliotece Narodowej, a od 2019 roku również w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przypisy

Przypisy powinny być umieszczone u dołu strony.

Imiona starożytnych autorów w głównym tekście powinny być używane w pełnej formie. W przypisach należy używać form skróconych.

W cytowaniu starożytnych autorytetów wzór stanowią listy zawarte w Liddel, Scott, Jones Greek-English Lexicon (9 edycja) dla autorów greckich oraz Oxford Latin Dictionary dla autorów łacińskich.

Ze względu na brak podobnych list dla badań średniowiecznych przy cytowaniu autorów z tego okresu, jak również autorów antycznych nie wymienionych na listach LSJ i OLD, prosimy o zawarcie pełnego zapisu bibliograficznego danego dzieła w pierwszym przypisie w którym się pojawia, a następnie o konsekwentne jego cytowanie w formie skróconej.

Skrócony tytuł dzieła powinien być zapisany kursywą, numery ksiąg w cyfrach rzymskich, rozdziały i sekcje w cyfrach arabskich.

Jeśli istnieje tylko jedno dzieło danego autora to nie ma potrzeby odnoszenia się do tytułu dzieła (za wyjątkiem pierwszych cytowań autorów średniowiecznych).

Prosimy zwrócić uwagę na brak przecinka pomiędzy rzymskimi i arabskimi cyframi:
1 Plu. Alex. 5.7.
2 Hom. Il. XXIV 221.
3 Caes. Gal. VI 11-18.
4 Hydatius Lemicus, Continuatio Chronicorum Hieronymianorum ad ann. CCCCLXVII, ed. Theodorus Mommsen, MGH, Auctores Antiquissimi, XI, Pars II, Berlin 1894, 49 et 60.
5 Hydatius 55.
6 Juv. XIV 41.

W przypadku cytowania współczesnych prac i badaczy, należy zawrzeć wpierw nazwisko autora, następnie datę wydania publikacji i na końcu numer strony, zawsze w formie 7-11, a nie 7ff. Pozostałe szczegóły powinny być zawarte w bibliografii. Jeśli badacz jest autorem dwóch prac w tym samym roku, powinno się oznaczyć kolejność prac za pomocą dodania litery na końcu zapisu daty wydania.

Prosimy o nie posługiwanie się staromodnymi skrótami op.cit., ib., itp. Skróty mogą być użyte w przypadku powszechne znanych publikacji (RE, CIL, IG, SEG, MGH, OCD3, LSJ, FGrH):
7 Price 1984, 79-82.
8 Badian 1958a, 427.
9 LSJ, s. v. ̕Ασία.

Bibliografia

Na początku bibliografii powinny być zawarte wszystkie rzadziej używane skróty, które zostały użyte w przypisach.
FdD: Fouilles des Delphes, Paris 1909- .
RICIS: Recueil des inscriptions concernant les cultes isiaques, Paris 2005.


W tekście napisanym w języku polskim:

Książki powinny być zapisane w poniższy sposób:

Bosworth A.B., 1988: Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great, Cambridge.

Rozdziały książek powinny być opisane jako:

Robertson N., 1996: The Ancient Mother of the Gods: A missing Chapter in the History of Greek Religion, [w:] Cybele, Attis and related Cults: Essays in Memory of M.J. Vermaseren, red. E. N. Lane, Leiden, 239-304.

lub

Lane E.N. (red.), 1996: Cybele, Attis and related Cults. Essays in Memory of M.J. Vermaseren, Leiden.
Robertson N., 1996: The Ancient Mother of the Gods: A missing Chapter in the History of Greek Religion, [w:] Lane 1996, 239-304.

Tytuły artykułów powinny być zapisane kursywą, a nazwy czasopism należy skracać w uzgodnieniu z L’Année Philologique oraz Lexikon des Mittelalters.

Czasopisma nie wzmiankowane w Aph i LMA powinny być cytowane całościowo.

Nazwy czasopism powinny być podane standardowym tekstem oraz bez użycia kursywy.

Numer czasopisma należy podać w cyfrach arabskich:

Müller H., 2000: Der hellenistische Archiereus, „Chiron” 30, 519-542.


W tekście napisanym w języku angielskim:

Książki powinny być zapisane w poniższy sposób:

Bosworth A.B., 1988: Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great, Cambridge

Rozdziały książek powinny być opisane jako:

Robertson N., 1996: The Ancient Mother of the Gods: A missing Chapter in the History of Greek Religion, [in:] E. N. Lane, Cybele, Attis and related Cults: Essays in Memory of M.J. Vermaseren, Leiden, 239-304.

lub

Lane E.N. (ed.), 1996: Cybele, Attis and related Cults. Essays in Memory of M.J. Vermaseren, Leiden.
Robertson N., 1996: 'The Ancient Mother of the Gods: A missing Chapter in the History of Greek Religion’, [w:] Lane 1996, 239-304.

Tytuły artykułów powinny być zapisane cudzysłowie, a nazwy czasopism należy skracać w uzgodnieniu z L’Année Philologique oraz Lexikon des Mittelalters.

Czasopisma nie wzmiankowane w Aph i LMA powinny być cytowane całościowo.

Nazwy czasopism powinny być podane kursywą.

Numer czasopisma należy podać w cyfrach arabskich:
Müller H., 2000: „Der hellenistische Archiereus”, Chiron 30, 519-542.

Ilustracje

Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwoleń od uprawionych organów na reprodukcje ilustracji, fotografii i innych materiałów graficznych, zarówno na druk, jak i dla formy cyfrowej.

Wersje cyfrowe ilustracji należy dostarczyć w osobnych plikach .bmp lub .jpg w rozdzielczości przekraczającej 300 dpi.

Podpisy pod ilustracjami powinny być umieszczone w osobnych plikach, zawierających informacje o źródle obrazu oraz o jego prawach autorskich.

Recenzje

Wszystkie artykuły złożone w redakcji SAMAI poddawane są anonimowym recenzjom i warunkiem przyjęcia artykułu jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów.

Brak opłat za publikację

Czasopismo SAMAI nie pobiera żadnych opłat od osób nadsyłających swoje teksty w celu ich publikacji.

Prawa autorskie i pozwolenia

Zgłaszając pracę do SAMAI autorzy zaświadczają, że są indywidualnymi posiadaczami własności intelektualnej, którą zamierzają opublikować.

Warunkiem publikacji jest przyznanie przez autorów wyłącznego zezwolenia dla SAMAI na wydanie ich prac. Prace nie mogą być również opublikowane w żadnej innej książce, czasopiśmie lub stronie internetowej.

Z chwilą przyjęcia Utworu przez Redakcję SAMAI następuje automatycznie przeniesienie na wydawcę SAMAI autorskich praw majątkowych do utworu, zgodnie z „Oświadczeniem o nieodpłatnym wykonaniu dzieła i przeniesieniu autorskich praw majątkowych do tego dzieła” (oświadczenie autora). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie i obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji. Autor przenosi na wydawcę SAMAI prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym opracowania m.in. w zakresie przygotowania utworu do wykorzystania w wersji multimedialnej. 

SAMAI bierze odpowiedzialność za możliwie najszersze rozpowszechnienie zawartych w publikacji prac.

Przyznając SAMAI wyłączne zezwolenie, autorzy mogą używać swoich własnych materiałów w innych publikacjach pod warunkiem uznania SAMAI jako oryginalnego organu wydania oraz pod warunkiem powiadomienia z wyprzedzeniem o zamiarze wydawnictwa SAMAI.

Poprzez dostarczenie tej instrukcji mamy nadzieję na ułatwienie zgłaszania artykułów do SAMAI.

Będziemy wdzięczni za wszelkie pytania i sugestie, które prosimy kierować na adres e-mail:

samai[at]uwr.edu.pl.

samai-czasopismo-on-lineTermin nadsyłania materiałów

Zapraszamy do nadsyłania materiałów do dziewiątego numeru SAMAI (za rok 2024) do 31 VIII 2024.


 

samai-czasopismo-on-lineZgłaszanie artykułów

Autorzy pragnący zgłosić artykuł są proszeni o przysłanie dwóch kopii cyfrowych (w formacie .doc i .rtf) pod adres elektroniczny: samai@uwr.edu.pl


 

samai-czasopismo-on-lineEtyka publikacji i postępowanie w przypadku podejrzenia o nieetyczne zachowanie

Czasopismo SAMAI postępuje w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE). W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy próba ponownej publikacji wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE.


 

samai-czasopismo-on-lineUwagi do autorów

Akceptujemy:

  • artykuły o objętości do 20 stron,
  • recenzje do 4 stron,
  • zapowiedzi konferencji naukowych.

Pojedyncza strona jest równoważna 300 słowom lub 1800 znakom ze spacjami.

Artykuł powinien zawierać abstrakt w języku angielskim (do 50 słów).

Preferowanymi językami publikacji są języki polski i angielski.


 

samai-czasopismo-on-lineGłówny tekst

Artykuł powinien być spisany za pomocą czcionki Times New Roman o rozmiarze 12.

Tytuł powinien być zapisany wersalikami, tytuły dzieł kursywą (przykładowo: FOCJUSZ O DZIEJACH HERODOTA), tytuły podrozdziałów również kursywą.

Cały tekst zapisany z interlinią 1,5 oraz wyjustowany.

Wszystkie nazwy osobowe i miejscowe powinny być zapisane według oryginalnej transkrypcji, poza nazwami posiadającymi konwencjonalny odpowiednik w języku polskim (przykładowo: Owidiusz – nie Ovidius; Filip – nie Philippos). Pozostałe imiona i nazwy własne powinny być podawane w wersji występującej w źródle antycznym bądź średniowiecznym, z tym że te, które zapisywane są oryginalnie alfabetem innym niż łaciński należy podawać w transkrypcji. Imiona rzymskie występujące w źródłach greckich mogą być – konsekwentnie w całym artykule – albo podawane w transkrypcji, albo w formie zlatynizowanej. Imiona greckie i rzymskie występujące w źródłach powstałych w innych językach niż łacina i greka należy podawać w wersji greckiej bądź łacińskiej, z tym zastrzeżeniem, że imieniu wprowadzonemu w artykule po raz pierwszy powinien towarzyszyć w nawiasie zapis oryginalny, w transkrypcji, na przykład „Aleksander (A-lek-sa-an-dar-ri-is)”.

W przypadku zawarcia cytowań w klasycznych i średniowiecznych językach innych niż język łaciński, prosimy o używanie czcionek True Type. Wszystkim cytatom ze źródeł powinno towarzyszyć tłumaczenie na język polski. Krótkie cytowania powinny być zapisane kursywą, dłuższe passusy należy umieścić w cudzysłowie. Cytaty wewnątrz cytowanych passusów powinny być oznaczone pojedynczym cudzysłowem. Ustalone zwroty (przykładowo Zeitgeist, avant-garde) należy zapisywać kursywą.


samai-czasopismo-on-linePolityka archiwizacyjna

Wszystkie opublikowane w SAMAI teksty (artykuły, recenzje i inne) są archiwizowane w Bibliotece Narodowej, a od 2019 roku również w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

samai-czasopismo-on-lineDziałania antyplagiatowe

SAMAI dokłada wszelkich starań, aby uchronić swoich autorów przed plagiatem, w związku z czym wszystkie nadesłane do SAMAI teksty przed opublikowaniem sprawdzane są programem antyplagiatowym (w latach 2019-2022 był to program antyplagiat.pl).


 

samai-czasopismo-on-linePrzypisy

Przypisy powinny być umieszczone u dołu strony.

Imiona starożytnych autorów w głównym tekście powinny być używane w pełnej formie. W przypisach należy używać form skróconych.

W cytowaniu starożytnych autorytetów wzór stanowią listy zawarte w Liddel, Scott, Jones Greek-English Lexicon (9 edycja) dla autorów greckich oraz Oxford Latin Dictionary dla autorów łacińskich.

Ze względu na brak podobnych list dla badań średniowiecznych przy cytowaniu autorów z tego okresu, jak również autorów antycznych nie wymienionych na listach LSJ i OLD, prosimy o zawarcie pełnego zapisu bibliograficznego danego dzieła w pierwszym przypisie w którym się pojawia, a następnie o konsekwentne jego cytowanie w formie skróconej.

Skrócony tytuł dzieła powinien być zapisany kursywą, numery ksiąg w cyfrach rzymskich, rozdziały i sekcje w cyfrach arabskich.

Jeśli istnieje tylko jedno dzieło danego autora to nie ma potrzeby odnoszenia się do tytułu dzieła (za wyjątkiem pierwszych cytowań autorów średniowiecznych).

Prosimy zwrócić uwagę na brak przecinka pomiędzy rzymskimi i arabskimi cyframi:
1 Plu. Alex. 5.7.
2 Hom. Il. XXIV 221.
3 Caes. Gal. VI 11-18.
4 Hydatius Lemicus, Continuatio Chronicorum Hieronymianorum ad ann. CCCCLXVII, ed. Theodorus Mommsen, MGH, Auctores Antiquissimi, XI, Pars II, Berlin 1894, 49 et 60.
5 Hydatius 55.
6 Juv. XIV 41.

W przypadku cytowania współczesnych prac i badaczy, należy zawrzeć wpierw nazwisko autora, następnie datę wydania publikacji i na końcu numer strony, zawsze w formie 7-11, a nie 7ff. Pozostałe szczegóły powinny być zawarte w bibliografii. Jeśli badacz jest autorem dwóch prac w tym samym roku, powinno się oznaczyć kolejność prac za pomocą dodania litery na końcu zapisu daty wydania.

Prosimy o nie posługiwanie się staromodnymi skrótami op.cit., ib., itp. Skróty mogą być użyte w przypadku powszechne znanych publikacji (RE, CIL, IG, SEG, MGH, OCD3, LSJ, FGrH):
7 Price 1984, 79-82.
8 Badian 1958a, 427.
9 LSJ, s. v. ̕Ασία.


 

samai-czasopismo-on-lineBibliografia

Na początku bibliografii powinny być zawarte wszystkie rzadziej używane skróty, które zostały użyte w przypisach.
FdD: Fouilles des Delphes, Paris 1909- .
RICIS: Recueil des inscriptions concernant les cultes isiaques, Paris 2005.

W tekście napisanym w języku polskim:

Książki powinny być zapisane w poniższy sposób:

Bosworth A.B., 1988: Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great, Cambridge.

Rozdziały książek powinny być opisane jako:

Robertson N., 1996: The Ancient Mother of the Gods: A missing Chapter in the History of Greek Religion, [w:] Cybele, Attis and related Cults: Essays in Memory of M.J. Vermaseren, red. E. N. Lane, Leiden, 239-304.

lub

Lane E.N. (red.), 1996: Cybele, Attis and related Cults. Essays in Memory of M.J. Vermaseren, Leiden.
Robertson N., 1996: The Ancient Mother of the Gods: A missing Chapter in the History of Greek Religion, [w:] Lane 1996, 239-304.

Tytuły artykułów powinny być zapisane kursywą, a nazwy czasopism należy skracać w uzgodnieniu z L’Année Philologique oraz Lexikon des Mittelalters.

Czasopisma nie wzmiankowane w Aph i LMA powinny być cytowane całościowo.

Nazwy czasopism powinny być podane standardowym tekstem i bez użycia kursywy.

Numer czasopisma należy podać w cyfrach arabskich:

Müller H., 2000: Der hellenistische Archiereus, „Chiron” 30, 519-542.

W tekście napisanym w języku angielskim:

Książki powinny być zapisane w poniższy sposób:

Bosworth A.B., 1988: Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great, Cambridge.

Rozdziały książek powinny być opisane jako:

Robertson N., 1996: The Ancient Mother of the Gods: A missing Chapter in the History of Greek Religion, [in:] E. N. Lane, Cybele, Attis and related Cults: Essays in Memory of M.J. Vermaseren, Leiden, 239-304.

lub

Lane E.N. (ed.), 1996: Cybele, Attis and related Cults. Essays in Memory of M.J. Vermaseren, Leiden.
Robertson N., 1996: 'The Ancient Mother of the Gods: A missing Chapter in the History of Greek Religion’, [w:] Lane 1996, 239-304.

Tytuły artykułów powinny być zapisane cudzysłowie, a nazwy czasopism należy skracać w uzgodnieniu z L’Année Philologique oraz Lexikon des Mittelalters.

Czasopisma nie wzmiankowane w Aph i LMA powinny być cytowane całościowo.

Nazwy czasopism powinny być podane kursywą.

Numer czasopisma należy podać w cyfrach arabskich:
Müller H., 2000: „Der hellenistische Archiereus”, Chiron 30, 519-542.


 

samai-czasopismo-on-lineIlustracje

Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwoleń od uprawionych organów na reprodukcje ilustracji, fotografii i innych materiałów graficznych, zarówno na druk, jak i dla formy cyfrowej.

Wersje cyfrowe ilustracji należy dostarczyć w osobnych plikach .bmp lub .jpg w rozdzielczości przekraczającej 300 dpi.

Podpisy pod ilustracjami powinny być umieszczone w osobnych plikach, zawierających informacje o źródle obrazu oraz o jego prawach autorskich.


 

samai-czasopismo-on-lineRecenzje

Wszystkie artykuły złożone w redakcji SAMAI poddawane są anonimowym recenzjom i warunkiem przyjęcia artykułu jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów.


 

samai-czasopismo-on-lineBrak opłat za publikację

Czasopismo SAMAI nie pobiera żadnych opłat od osób nadsyłających swoje teksty w celu ich publikacji.


 

samai-czasopismo-on-linePrawa autorskie i pozwolenia

Zgłaszając pracę do SAMAI autorzy zaświadczają, że są indywidualnymi posiadaczami własności intelektualnej, którą zamierzają opublikować.

Warunkiem publikacji jest przyznanie przez autorów wyłącznego zezwolenia dla SAMAI na wydanie ich prac. Prace nie mogą być również opublikowane w żadnej innej książce, czasopiśmie lub stronie internetowej.

Z chwilą przyjęcia Utworu przez Redakcję SAMAI następuje automatycznie przeniesienie na wydawcę SAMAI autorskich praw majątkowych do utworu, zgodnie z „Oświadczeniem o nieodpłatnym wykonaniu dzieła i przeniesieniu autorskich praw majątkowych do tego dzieła” (oświadczenie autora). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie i obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji. Autor przenosi na wydawcę SAMAI prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym opracowania m.in. w zakresie przygotowania utworu do wykorzystania w wersji multimedialnej. 

SAMAI bierze odpowiedzialność za możliwie najszersze rozpowszechnienie zawartych w publikacji prac.

Przyznając SAMAI wyłączne zezwolenie, autorzy mogą używać swoich własnych materiałów w innych publikacjach pod warunkiem uznania SAMAI jako oryginalnego organu wydania oraz pod warunkiem powiadomienia z wyprzedzeniem o zamiarze wydawnictwa SAMAI.


 

Poprzez dostarczenie tej instrukcji mamy nadzieję na ułatwienie zgłaszania artykułów do SAMAI.

Będziemy wdzięczni za wszelkie pytania i sugestie, które prosimy kierować na adres e-mail:

samai@uwr.edu.pl.

Skip to content